Torsdag i sidste uge besluttede 14 ud af 15 kommunalbestyrelsesmedlemmer at fastholde beslutningen om at give tilladelse til en badebro på Sydstranden, inden sagen sendes videre til Kystdirektoratet sammen med 32 borgerklager.

Også Liste T stemte for i torsdags, og jeg vil gerne kvittere for de 32 klager, der nu sendes videre til direktoratet. Alle borgere er i deres gode ret til at mene, at det er en dårlig idé at placere en badebro på Sydstranden.

Klagerne er læst i deres fulde længde og giver stof til eftertanke om, hvilket natursyn der skal gælde for vores rige natur i Dragør Kommune: Skal vi lade naturen stå urørt hen og begrænse færdslen mest muligt? Eller skal vi gøre naturen åben og tilgængelig, så det bliver muligt for borgerne at bruge den og glæde sig over vores natur? Så længe det er bæredygtigt, hælder jeg til det sidste. Det er også tankegangen bag Naturpark Amager, som er stort set identisk med Natura 2000-området – der er både bålsteder, shelter, fugletårne og badebroer i Naturpak Amager/Natura 2000-området for at give os alle mulighed for naturoplevelser (og nej, det skal ikke forstås sådan, at jeg ønsker bålsteder, shelter m.m. langs Sydstranden).

 

I de senere uger har der floreret en del påstande om broen og processen, som jeg ikke kan genkende Her er kommentarer til de fire mest markante.

    1. Det er ikke rigtigt, at udvalget i september 2022 godkender både at anlægge broen og at flytte den 50 meter. Projektet blev allerede godkendt i 2020 – og det første brosæt blev derfor placeret ved kysten i 2021. I september 2022 tog udvalget alene stilling til at flytte broen 50 meter. Ønsket om at flytte badebroen de 50 meter skyldes dels, at der samler sig meget tang ved den oprindelig godkendte placering. Dels vil broen blive mindre synlig fra Søndre Strandvej og dermed vil færre mennesker, som tilfældigvis kommer kørende forbi, opdage broen og parkere på Søndre Strandvej. Den flyttes altså efter ønske fra naboerne og af hensyn til naboerne. En sideeffekt af flytningen er højst sandsynlig også en mindre naturpåvirkning, fordi færre vil opdage den.

Det vil sige, at får de 32 klagere ret hos Kystdirektoratet, så vil broen stadig kunne opføres på sin mindre hensigtsmæssige plads, men ikke kunne flyttes til den mere diskrete plads 50 meter længere mod vest.

    • Det er ikke rigtigt, at der ikke er konsekvensberegnet på belastningen af naturområdet. Tårnby Miljøafdeling er myndighed for Natura 2000-området i Dragør Kommune, og Tårnby har gennemført en habitatsvurdering. Ifølge den er der i nærheden af broen ikke fundet forekomster eller levesteder for en eneste af de 20 fuglearter, som Natura 2000 ønsker at beskytte på Amagers sydspids.

Broen påvirker heller ikke et aktuelt eller potentielt levested for grønbroget tudse – hverken yngle-, raste eller fourageringsområde.

Der er gjort et nyt fund af skæv vindelsnegl cirka 300 meter fra broens nye placering. På et kort kan man se, at sneglen er fundet tættere på Sylten end på broen.

Ifølge habitatsvurderingen er det muligt, at der vil komme et større slid ved færdsel til og fra broen, men i de to vigtige naturtyper i området – kalkoverdrev og strandeng – ’vil arealandelen af det evt. påvirkede areal være lille; for strandenge endda forsvindende lille’.  

    • Det er ikke rigtigt, at beskyttelsen af områderne ophæves, ’når kommunen fjerner fredningsforbeholdene’. Kommunen har intet affredet.

Hele naturområdet fra Færgevej langs kysten til Kongelunden er fortsat fredet og området fra Dragør Søbad til Kongelunden er fortsat Natura 2000. Fredningsnævnet har udelukkende givet en dispensation til en bade- og kajakbro på maksimalt 30 meter.

I fredningskendelsen for Amager Sydstrand fra 2004 står der: ’Naturområdet er egnet til – og kan tåle – et vist reguleret tryk i form af bløde rekreative aktiviteter’, hvilket jeg gætter på er grunden til, at Fredningsnævnet har vurderet, at der kan gives dispensation til badebroen. Fredningsnævnet har også vurdereret habitatsvurderingen.

    • Det er tendentiøst at påstå, at der er en usund forvaltningskultur, fordi kommunaldirektøren i december 2021 har skrevet til ansøgeren, at ’vi skal jo leve op til reglerne, selvom det i det store hele kan virke fjollet’. For ja, det kan virke fjollet, at man skal igennem en ny høringsproces – hvad der var tilfældet i december 2021 – når man ønsker at flytte en badebro, man allerede har fået tilladelse til, 50 meter. Og ja, ’vi skal jo leve op til reglerne’, så selvfølgelig blev der gennemført en høring.

Der spekuleres også en del i, om badebroen er et Liste T-projekt. Badebroen blev igangsat af en gruppe frivillige fra den nærmeste grundejerforening til glæde for de lokale beboere, og undervejs er der også personer omkring Liste T, der selv bor i området, som har været aktive.

Det bør der ikke være noget odiøst i. Sagen er ikke behandlet anderledes eller hurtigere af den grund.

Mvh, Annette Nyvang

Kommunalbestyrelsesmedlem, Liste T

Læs habitatsvurderingen her:

Læs om fredningen af Amager Sydstrand her:

Sagen er behandlet politisk fire gange:

8. september 2020, ansøgning sendes i høring: https://dagsordener.dragoer.dk/vis?id=d9d1629c-3804-4282-a9f2-861d28c1aa3a&fritekst=kajakbro&punktid=6937cf0e-a77d-4d97-b579-edbeb1682a20

16. december 2021, ændret placering den godkendte første placering sendes i høring: https://dagsordener.dragoer.dk/vis?id=808f5d61-919e-482e-94e6-0a41314a376c&fritekst=badebro&punktid=77b6a5e8-dcf3-48cd-b738-ace11173f1a3

7. september 2022, den nye placering godkendes:

2. februar 2023, godkendelsen genvurderes, inden den sendes til Kystdirektoratet med klagerne: