Tværpolitisk Forening, Liste T, har med interesse læst udkastet til lovforslaget, som vil få markant betydning for borgerne i Dragør Kommune.

Vi anerkender behovet for udvikling af Københavns Lufthavn, og vi bifalder, at forslaget vil medføre færre støjgener for borgere i Tårnby Kommune, hvis forslaget gennemføres med en reduktion af tværbanen, således at fly ikke fremover vil kunne starte og lande mod nordvest.

Det betyder imidlertid, at støjbelastningen fra starter og landinger ud over Øresund vil stige for beboere i Dragør Kommune. Det gælder selvfølgelig især beboere i Store Magleby, men også beboere i den østlige del af kommunen, dvs. Dragør Nord og i og omkring den gamle by, vil blive yderligere belastet af støj fra lufthavnen. Det er derfor nødvendigt, at brugen af tværbanen reguleres mere, end der er lagt op til i lovforslaget, således at den kun tillades anvendt, hvor det er flysikkerhedsmæssigt nødvendigt. Det bør således forbydes, at tværbanen rutinemæssigt anvendes i aften- og nattimerne, som det er kendt fra andre lufthavne i bynære områder.

Et andet punkt, og endnu mere belastende for beboere i Dragør, er kun overfladisk behandlet i høringsmaterialet. Det drejer sig om placering af meget støjende funktioner i område syd.

Lovforslaget tager afsæt i CPH’s Masterplan, der (side 23) anbefaler, at service- og forsynings­mæssige funktioner, herunder eksempelvis lager, spedition og luftfragt placeres i område Øst, jf. bilaget til lovforslaget. Det indebærer, at der skal ske såkaldt ”genhusning” af en række meget støjende funktioner i område syd. Det drejer sig om fragt- og hangarfaciliteter, herunder faciliteter til motor­afprøvning. Ved den nuværende placering i den nord-østlige del af lufthavnen generer disse støjende funktioner ikke beboede områder, men kun trafikanter på Kystvejen. Med en placering i område syd, vil de markant øge støjbelastningen af de nærliggende boligområder i Dragør Kommune.

Denne alvorlige støjforurening er ikke belyst, hverken i Masterplanen eller lovforslaget. Det fremgår blot som en ulempe at disse funktioner skal flyttes, jf. side 40: ”Genhusning af det nordøstlige fragt-, værksteds-, motorkørings- og hangarområde længere væk fra standplads­området”. Flytningen starter allerede i 2024.

Det fremgår af Masterplanen, side 9, at: ”Støjberegninger er baseret på forudsætninger om trafiksammensætning ved en fuld udbygning. Beregningerne tager udgangspunkt i kendte flytyper og en forventet videreudvikling af kendte flytyper. Beregningerne inkluderer støj fra starter og landinger (flystøj) og støj fra taxikørsel mellem standplads og start- og landingsbaner.”

Der er således ikke beskrevet noget om støjen fra de tekniske vedligeholdelses- og afprøvnings­funktioner.

Det bør ikke tillades CPH at flytte stærkt støjforurenende funktioner til områder nær boligområder i Dragør kommune. Dette bør klart fremgå af lovforslaget, der i udpræget grad underbelyser denne del af CPH’s udbygningsplaner.

Det fremgår af Masterplanen (side 12), at CPH er opmærksom på sine naboer. Her står: ”Hensynet til lufthavnens naboer vægter højt”. Det er betryggende. Derfor bør det også være muligt at finde en placering af støjende funktioner i områder, der ligger langt fra beboede områder, herunder i område øst.

Venlig hilsen

Kristine Bak
Rønne Allé 29
2791 Dragør
Formand for Liste T