I Liste T har vi en grøn gruppe der arbejder med spørgsmål omkring Dragør som en grøn og bæredygtig kommune og som vil holde vores politikere til ilden i forhold til at få klima og bæredygtighed på dagsordenen.

Dragør er en naturskøn kommune, vi ligger på 11. pladsen af kommuner med den rigeste natur ifølge Kommunernes Naturkapitalindeks. Kommunen er karakteriseret af vand, strandenge, skov og marker samt mange levende hegn og hække.

Selvom vi har meget natur er vi ikke nødvendigvis særlig klimavenlige, men skal vi ikke være det? I Liste T Vil vi arbejde for meget mere natur og minimering af vores CO2 udslip. For det er vigtigt for os, at vi giver både et Dragør og resten af kloden videre til vores børn og børnebørn i en stand som de kan bo og leve i.

En Grøn kommune styrker biodiversiteten

De fleste af os ved det, og har sikker også registret, at vi ikke har så mange insekter og vilde bier som vi havde før i tiden. Det ikke et problem som vi alene i Dragør har skabt, men vi kan være med til at bibeholde, genskabe og styrke biodiversiteten. Og samtidig være med til at mindske vores CO2 aftryk.

Uden insekter vil der ikke være meget fugleliv og ikke meget bestøvning af frugttræer og andre spiselige vækster. Det er der heldigvis mange der er opmærksomme på og som gør noget ved. Haveejere laver vilde blomsterbede og giftfri haver, kommunen har forsøg med en vild blomstereng og har skåret i brugen af sprøjtegifte. Men vi har brug for langt flere levesteder til dyr og insekt liv og at flere undlader at bruge gift. Vi skal passe på de opholdssteder hvor småfugle, smådyr og insekter holder til.

Grønne hegn kontra plankeværk

De opholdssteder er blandt andet vores levende hegn i landskabet og vores grønne hække i vores boligområder. Hvis vi i kommunen fortsætter med at fælde hække og hegn og skifte hækkene ud med plankeværk, så forsvinder rødkælken, gærdesmutten, gråspurven og de andre småfugle som lever og søger føde her.

Som husejere kan vi, ad frivillighedens vej, gøre vores for et rigere plante- og dyreliv. Hvis det ikke slår til, kan vi overveje at gøre det til et krav i kommunen, for eksempel hvis der opsættes et plankeværk mod vej, skal der plantes grønt foran det, så vi bibeholder fugle og insekter samt det grønne udseende. For eksempel har Malmø kommune dette krav indskrevet i deres kommuneplan.

Træer

Noget andet der karakteriserer Dragørs grønne profil er de mange gamle træer der pryder de fleste af vores boligområder og som giver områderne karakter og liv. De gamle træer i vores parker og haver er rigtig gode til at opsuge CO2. Og samtidig rummer de et rigt fugleliv – endnu. Nyplantede træer ved vi er længe om at nå en alder hvor de suger mere CO2 til sig end de afgiver. Det skal dog ikke afholde os fra at plante mange nye træer i kommunen.

Med den store byggeiver vi har i kommunen, hvor ældre huse rives ned for at give plads for mere tidssvarende boliger, bliver de gamle træer ofte ofre for motorsaven når den nye byggegrund bliver ryddet og rullegræs lagt ud. Derfor også en opfordring til at tænke de gamle træer ind i nybyggerier. Det kan give nye og spændende boliger og haver. Kan det samtidig tænkes, at vi får mulighed for at få fredet nogle af de ældste træer i de forskellige boligområder i den kommende kommuneplan? Der er faktisk flere eksempler på dette allerede bl.a. i den gamle by og på Sydstranden.

Mange flere grønne spørgsmål

Når vi snakker om en grøn og bæredygtig kommune er der mange flere spørgsmål og emner end biodiversitet som vi kan tage hul på her og nu – og i den nære fremtid:

–        Trafikpolitik, hvordan mindsker vi den trafikale udledning af CO2? Hvordan kommer flere over i den kollektive trafik eller op (EL) cyklen? Er sikker cykelvej en del af løsningen?

–        Rent drikkevand – er det en saga blot i kommunalt regi og hvordan sikre vi det er rent nu og i fremtiden? Hvad med regnvand, kan vi bruge det som en fremtidig ressource?

–        Fortsætte energirenovering af de kommunale bygninger

–        Hvordan skal fremtidens energiforsyning se ud i kommunen? Det haster med en kommunal varmeforsyningsplan da mange gasfyr snart skal udskiftes da de kun holde ca. 15 år og nye boliger skal have dispensation til gasfyr, og samtidig skal gas afvikles. Hvordan kan alternative varmekilder som jordvarme og geotermisk varme tænkes ind i både nybyggeri og i det eksisterende, også som fælles centrale anlæg?

–        Samspil med lufthavnen – en nabo der i sin natur støjer og skaber partikelforurening – og gerne vil udvide – hvilke krav kan vi stille til dem?

–        Vedr. affaldssortering så støtter vi op om affaldssortering i hele Dragør, så vores affald kan indgå som en del af Danmarks mulige ressourcer. 

–        Skal vi have en tangskov ud fra Dragørs kyst til glæde for fisk og som CO2 opsamler? Mange gode ideer ligger bare og venter på at blive sat i gang.

Mange bække små gør en stor å

I Liste T hilser vi alle grønne initiativer velkommen og mange gode kræfter er i gang, så vi tror på der vil være basis for et miljø og klimaråd. Her kan vi i fællesskab komme med ideer til hvordan kommunen og os borgere kan blive endnu mere klimavenlige. Og til hvordan vi støtter hinanden til en mere klimavenlig dagligdag og adfærd der kan gavne vores både os selv og vores efterkommere og samtidig gavne vores økonomi.

Vi har brug for at sætte mål for hvor grøn og bæredygtig en kommune vi vil have.

Liste T vil arbejde aktivt for, at Dragør Kommune sætter sig i spidsen for at aktivere alle borgere i kampen for, at Dragør bliver et grønt og bæredygtigt sted at bo.

Liste T’s Grønne gruppe ved:
Hanne Wanscher – kandidat for Liste T
Rene Bomholt – kandidat for Liste T
Trine Gotha Frandsen