Helt overordnet er det AOTVs vurdering, at kommunens økonomi i lighed med mange andre kommuner lige nu er presset af dels en række udefrakommende forhold og dels nogle mere lokale forhold. Der er nogle grundlæggende nøgletal, der ser fornuftige ud, men driftsresultat og likviditet er presset. Forhold som har at gøre med et øget udgiftspres på ældreplejen, stigende udgifter til det specialiserede sociale område samt et fald i skatteindtægterne. Hertil kommer en økonomistyring og -opfølgning, som ikke har været på et acceptabelt niveau, så vi som politikere har kunnet reagere tilstrækkelig hurtigt og effektivt med tiltag til at rette op på driften.

Fakta er også, at Dragør Kommune har et godt og solidt fundament at bygge på og en meget beskeden nettogæld. Når det er sagt, er det selvfølgelig vigtigt, at vi sikrer, at kommunens driftsoverskud er tilstrækkeligt til at betale for de mange gode anlægsprojekter, vi gennemfører. Med baggrund i ovenstående forhold må vi konkludere, at kommunens kassebeholdning er blevet for lille, og det er vi nødsaget til at gøre noget ved.

Fakta om Dragør Kommunes økonomi

Nøgletal / Regnskabsår201720182019
Resultat af ordinær drift38,1 mio. kr.18,5 mio. kr.5,6 mio. kr.
365 dages likviditet ultimo168,4 mio. kr.102,7 mio. kr.29,2 mio. kr.
Indefrosne ejd. Skatter179,5 mio. kr.183,8 mio. kr.187,2 mio. kr.
Langfristet gæld138,1 mio. kr.129,3 mio. kr.145,1 mio. kr.
Anlægsaktiver390 mio. kr.441,9 mio. kr.472,3 mio. kr.
Anlægsudgifter46,7 mio. kr.47,1 mio. kr.65 mio. kr.

Grundlæggende viser de økonomiske nøgletal for Dragør Kommune i perioden 2017-2019,

Solidt økonomisk ståsted

Grundlæggende har Dragør Kommune et godt udgangspunkt for at drive en professionel kommune. Kommunen har et højt skattegrundlag og har socioøkonomiske nøgletal, der tilsiger, at vi – selvom Dragør Kommune betaler ca. 161 mio. kr. til andre kommuner i landet igennem udligningsordningen– har alle muligheder for at få økonomien til at hænge sammen. Mod forventning undgik vi en yderligere ekstraregning på 13,4 mio. kr. til udligningen, som ellers oprindeligt var foreslået af regeringen.

Udfordringen

Vi har lige nu et for lille driftsoverskud til at betale for afdrag på lån og til nye anlæg samt opbygge en større kassebeholdning. Derfor skal vi have justeret kommunens drift. Vi er nødsaget til at spare ved at nedsætte den kommunale service eller ved at gennemføre nogle strukturelle ændringer, der medfører, at vi kan levere den samme service til borgerne – bare på en anden måde. Det kan ske ved, at vi organiserer os på en anden måde. Det kan ske ved, at vi bruger teknologi på en anden måde. Det kan ske ved, at arbejdsfordelingen mellem Tårnby og Dragør Kommune bliver anderledes i fremtiden osv.

På kort sigt

AOTV har indført ansættelsesstop, vi har justeret budgettet uden at gennemføre massive nedskæringer i den kommunale service, og vi har optaget lån til at konsolidere kassebeholdningen. Det har haft den ønskede effekt, og vi kan nu se, at kommunens 365 dages gennemsnitlige kassebeholdning i den nærmeste fremtid vil begynde at stige igen. Så langt så godt.

På mellem lang sigt

Netop nu er forvaltningen i gang med at udarbejde 8 analyser, der skal anskueliggøre, hvordan vi på begavet vis kan beslutte og gennemføre andre måder at gøre tingene på. Vi vil og skal være dygtigere til at styre økonomien, og dette arbejde pågår parallelt med de 8 strukturelle analyser. Vi forventer, at dette arbejde vil kulminere lige efter sommerferien, hvor vi skal i gang med at lægge budget 2021. AOTV ønsker, at borgerne inddrages. Oprindeligt skulle det være på fysiske møder med mange deltagere. Nu er vi tvunget til at være kreative og bruge de digitale muligheder. Det håber vi, at I borgere vil deltage i.

På lang sigt

På baggrund af, at regeringen har opfordret alle kommuner til at fremrykke anlægsinvesteringer, har AOTV besluttet at igangsætte et anlægsprojekt på havnen og et projekt på Dragør Skole. Vores foreløbige analyser viser, at havneprojektet potentielt kan hvile i sig selv via øgede indtægter, og derfor har vi politisk tilkendegivet, at dette projekt sættes i gang så hurtigt som muligt. Vi har defineret en anlægsramme på i alt 20 mio. kr., og vi vil gennemføre projektet gennem optagelse af en byggekredit, der løbende trækkes på i takt med, at entreprenøren leverer byggeriet. På den måde sikres et minimalt træk på kommunens likviditet.

Vi arbejder på kort, mellem og lang sigt

Som allerede nævnt er det afgørende at forbedre kommunens driftsresultat. Det er vi i AOTV helt bevidste om og har derfor igangsat en lang række tiltag, der skal sikre, at vi leverer på vores målsætning og en øget kassebeholdning. Vi bruger mange værktøjer i form af ansættelsesstop, tilbageholdenhed med nye omkostninger, låntagning m.m. for at bringe økonomien på rette spor. Derudover fremrykker vi anlægsarbejde, som kan sætte gang i nye aktiviteter i kommunen. Og sluttelig kigger vi indad og prøver at analysere den måde, kommunen arbejder på. Gør vi det smart nok, eller kan vi strukturelt gøre tingene anderledes. Det tror vi, at vi kan.

På kort sigt er vi lykkedes med at vende udviklingen i kommunens likviditet. Det er glædeligt og en god start. Vi er overbevist om, at vi også på længere sigt vil lykkes med yderligere forbedring af økonomi og likviditet også gennem strukturelle initiativer, som over tid vil bringe økonomien i bedre balance. Nu skal vi holde fast i den gode strategi, så vi kommer helt i mål den kommende tid.

Med venlig hilsen

Nicolaj Bertel Riber – Socialdemokratiet

Morten Dreyer – Dansk Folkeparti

Peter Læssøe – Tværpolitisk Forening – Liste T

Eik Dahl Bidstrup – Venstre