Da Dragør i 2018 kom på UNESCO’s såkaldte tentativliste (en kvalificeret venteliste) var det et stort skridt på vejen til at komme ”rigtigt” på listen. At blive verdenskulturarv. Det håber vi sker i 2023. Forud herfor er gået et stort arbejde i den arbejdsgruppe, som i sin tid var initiativtagere til projektet. Efter optagelsen på tentativlisten er der blevet nedsat en følgegruppe, som har fået det prætentiøse navn Dragør Verdensarvsråd, og som i øvrigt har borgmesteren som formand. Siden 2014 er der foregået et stort og langvarigt forarbejde, så kan man vist roligt sige, at kommunalbestyrelsen er gået ind i processen med åbne øjne.

Hvorfor er det interessant at blive UNESCO kulturarv?

Bevaringsarbejdet har haft en uvurderlig betydning for, at Dragør gamle by i dag ser ud som den gør. Kulturen fra 17-1800-tallets sejlskibstid er stadig bevaret, ligesom den fine sammenhæng mellem by og havn er intakt. Beboerne i den gamle by har gennem snart 100 år stået sammen om at bevare byen. Det er sket ved hjælp af lokalplansarbejde, en dygtig forvaltning, engagerede politikere – og allermest af beboerne. Det er lykkedes at skabe en by, som er i kontrolleret udvikling, en by man kan bo og leve i, samtidig med at de mange fine, vigtige detaljer er bevaret intakte. Det giver unikke byrum, som man ikke finder mange andre steder i Danmark.

For Dragør ligger udnævnelsen til højrebenet

Mange andre steder end Dragør har bymiljøerne desværre enten fået lov til at forfalde, eller de har været udsat for skiftende tiders hårde moderniseringer. Derfor har det været nødvendigt at gennemføre store projekter for at bringe deres bygningsmasse og byrummene tilbage til en anden tid. I Dragør behøver vi ikke at gøre noget ekstra. Det ligger i DNA’et, at byen skal bevares. Derfor har vi som underskrivere af dette læserbrev støttet op om projektet fra ideen første gang kom på bordet. Det skyldes specielt, at den frivillige arbejdsgruppe bag initiativet har udarbejdet et ualmindelig flot og professionelt arbejdet og ganske gratis. Ellers var vi aldrig nået hertil. Den omkostning og de risici, der er forbundet med arbejdet, ville vi aldrig ellers have kunnet løfte i vores lille kommune.

Masseturismen som trussel?

Det er flere gange blevet hævdet, at en UNESCO-udnævnelse ville skabe en masseturisme, som vil løbe byen over ende. Lige nu i disse Corona-tider er truslen ikke ligefrem synlig, men når pandemien lægger sig, vil diskussionen bluse op igen og den skal tages alvorlig. For ja, vi vil gerne have turister. Det er godt for vores lokale erhvervsliv, for livet i byen og for udvalget af butikker. Men vi vil ikke have masseturisme, og vi vil ikke have omdannet alle butikker til souvenir-shops. Det kan og skal vi med planlægning sikre os imod.

Vil UNESCO give snærende bånd?

Davis Rehling spørger andetsteds i dette nummer af Dragør Nyt, hvad det betyder for kommunens stillingtagen til byggeansøgninger i Dragør Gamle By. Det betyder ikke noget i forhold til politikernes ret til at give dispensationer, men et flertal i Kommunalbestyrelsen har i kommuneplanstrategien besluttet, at den kommende kommuneplan skal tage hensyn til en mulig UNESCO-udnævnelse. En udnævnelse vil på INGEN måde kunne fratage Dragørs politikeres deres beslutningskompetence. Heller ikke selvom fremtidens politikere (mod forventning) skulle vælge at give ansøgere dispensation til at udnytte alle 75%’s byggeret i den gamle by til nye 2 1/2 etages skipperhus-fortolkninger. Men – vi mister så nok en eventuel udnævnelse igen – og dermed også muligheden for diverse fondsstøtte.

Det er politikernes og kommunalbestyrelsens afgørelse, om der skal ske en stramning ift. mulige dispensationer fra den nuværende lokalplan, eller om der eventuelt laves en ny lokalplan – der både vil kunne være strammere eller mere lempelig.

Samlet set mener vi, at fordelene langt overstiger ulemperne. Udnævnelsen sætter nogle hegnpæle op omkring i forhold til, hvad man må og ikke må. Men det er en fortsættelse af det arbejde, der i forvejen udføres omkring fornyelse, renovering og bevaring. Udnævnelsen er et hædersbevis til de mange husejere i den gamle by, som i generationer har haft bykulturen som deres hobby og passion.

Fremtidige forpligtelser?

Indtil dags dato har alt arbejdet været udført af frivillige. I 2021 skal den endelige ansøgning om UNESCO-udpegningen sendes af sted. Der er nogle omkostninger til en autoriseret oversættelse og tryk – ja, verden er endnu ikke helt digital! Desuden kommer der en løbende udgift til en såkaldt site manager. Denne opgave lægges mest hensigtsmæssigt hos Museum Amager, som har den store viden på det historiske område. Men beslutningen om placering er ikke taget endnu. Og – en site-maneger vil under alle omstændigheder være underlagt politikernes beslutningskompetence ift. dispensationer m.v., selvom det vil være naturligt for kommunalbestyrelsen at lytte til dennes råd og vejledning. Vi er også forpligtet til at have et informationscenter tilknyttet. Det har vi allerede i form af det genåbnede Dragør Museum og turistkontoret. Så brikkerne er i det store og hele på plads. Med andre ord: vi ser ikke, at vi skubber en stor personalemæssig og økonomisk belastning foran os.

UNESCO er allerede indarbejdet i fremtidige projekter

Lige nu arbejder vi på at klima- og kystsikre Dragør Kommunes ca. 14 km lange kyststrækning. Tre rådgiverhold offentliggør den 4. november deres projekter. Allerede i projektoplægget blev det slået fast, at “Udvalget vil have fokus på at sikre en fortsat unik sammenhæng mellem by og havn i relation til kystbeskyttelsesprojektet“. Undertegnede er begge medlemmer af bedømmelsesudvalget, hvor også Realdania sidder, og vi lægger begge vægt på at få en løsning, som sikrer denne sammenhæng. Ja i det hele taget at sikre den mest effektive og mindst synlige sikring af gamle by. Vi mener, at UNESCO-udnævnelsen vil gøre det meget lettere at søge fondsmidler til at lægge oven på brugerfinansieringen, dvs. skabe mere kvalitet i opgaveudførelsen.

Fordelene ved en UNESCO-udnævnelse

Alt i alt mener vi, at en UNESCO-udnævnelse vil give kommunens borgere og gæster en større forståelse for de rammer, hvorunder et historisk godt bevaringsarbejde har bidraget til Dragør Gamle by og havns unikke samlede udtryk. Vi har de rigtige rammer og kompetencer til at føre projektet i mål.

Ud fra arbejdsgruppens store forarbejde, og ud fra de mange drøftelser og beslutninger i Kommunalbestyrelsen, der allerede er taget, føler vi os betrygget i og overbevist om, at udnævnelsens fordele vil overstige eventuelle ulemper og omkostninger, som måtte følge.
Da vi startede diskussionerne i 2014 var forventningen, at der ville gå mange år, før det kunne blive en realitet. Nu er det sandsynligvis lige om hjørnet. Vi er begge undervejs blevet overbevist om, at det rent økonomisk vil være en god forretning for Dragør Kommune at få en UNESCO-udnævnelse.

Ebbe Kyrø, kommunalbestyrelsesmedlem, Tværpolitik Forening

Lisbeth Dam Larsen, kommunalbestyrelsesmedlem, formand for BFKU, Socialdemokratiet

Begge er bl.a. medlemmer af Dragør Bevaringsnævn og af Bedømmelsesudvalget for Dragørs Kyst- og Klimasikring