Jeg tror ikke, at alle Dragør Kommunes borgere ved, hvor kritisk den økonomiske situation var i slutningen af 2019 og ind i 2020. Ligesom det måske heller ikke står klart, hvor meget de beslutninger, AOTV har gennemført i efteråret 2019 og i løbet af 2020, har betydet for genopretningen af kommunens økonomi.

Resultatet af AOTV’s beslutninger er ganske markant og positivt for kommunen og kan betragtes som en turn-around. Dragør Kommune er gået fra at være kriseramt til levedygtig.

Fortællingen er i mine øjne utrolig, og jeg har ikke kendskab til, at nogen kommune i landet har opnået så markante resultater på så kort tid.

Kritisk situation

I løbet af 2019 bliver det klart for det daværende politiske flertal, at situationen er kritisk. AOV inviterer i efteråret 2019 Liste T til at deltage i en genopretning af kommunens økonomi, og Liste T siger ja tak til invitationen. Færdiggørelse af svømmehal, stærkt forøgede udgifter til det specialiserede område m.m. har medført, at kommunen er stærkt presset på likviditet. På 12 måneder er kommunens 365-dages likviditet faldet fra ca. 103 mio. kr. til ca. 29 mio. kr. Det er en skræmmende konstatering, idet man kun kan påvirke et 365-dages gennemsnit med 1/365-del pr. dag. Det betyder, at en opbremsning og en vending af denne udvikling skal være dramatisk og umiddelbar for at undgå, at Dragør Kommune bliver sat under administration. Det bliver kommunen automatisk, hvis 365-dages gennemsnittet er negativt.

Et billede, der indeholder tekst

Automatisk genereret beskrivelse


Tabel 1 – Nøgletal Dragør Kommune

I februar 2020, kun to måneder inde i regnskabsåret, får kommunalbestyrelsen besked på, at den nyligt indførte månedsopfølgning viser, at der allerede på dette tidspunkt forventes et merforbrug på ca. 22 mio. kr. i forhold til budget – svarende til den røde kurve, som viser, at kommunen med stor hast er på vej mod en negativ likviditet. Uden en dramatisk ændring af kommunens økonomi vil Dragør Kommune blive sat under administration af Indenrigsministeriet medio august 2020.

Figur 1 – prognosticeret likviditetsudvikling primo 2020

Tre uger efter denne konstatering lukker Danmark ned på grund af Corona! – og alle kender konsekvensen af dette for Dragør og Tårnby Kommune (markant stigende udgifter til forsørgelsesydelser).

Lige før Danmark lukkes ned, vælger AOTV at genåbne kommunens budget for 2020. Sammen med direktionen vurderes forskellige tiltag, og forvaltningen fremlægger mere end 50 dramatiske beslutninger, som AOTV kan tage i brug.

Efter mange overvejelser og gennemførte analyser vælger AOTV i april 2020 at gennemføre en række beslutninger, der omfatter slankning af ledelseslag, en nedskæring i dele af servicen til borgerne, generel tilbageholdenhed, salg af to ejendomme, optagelse af lån m.m. – uden at gennemføre massive afskedigelser af medarbejdere i en situation, hvor Corona-epidemien allerede har medført en eksplosion i udgifter til A-dagpenge.

Økonomisk resultat 2020 og situationen medio 2021

Det vil føre for vidt at gennemgå hele rækken af de gennemførte beslutninger i dette læserbrev, og jeg vil derfor blot henvise til, at resultatet til dels afspejles i tabel 1, hvor man kan konstatere, at driftsresultatet 2020 forbedres med ca. 30 mio. kr. i forhold til 2019, og at 365-dages likviditeten på dramatisk vis ændres fra en stærkt nedadgående trend til en opadgående og ender på 46 mio. kr. ved udgangen af 2020 og fortsætter opad i 2021. Det forventes, at 365-dages likviditeten ligger på ca. 80 mio.kr. ultimo 2021.

Mest overbevisende kan resultatet af beslutningerne ses i likviditetsudviklingen – se figur 2.

Figur 2 Likviditetsudvikling 2019 – medio 2021

Situationen har ændret sig markant. I februar 2020 måtte Dragør Kommune trække på sin kassekredit i banken for at kunne udbetale løn til medarbejderne. Nøjagtig et år senere, 2. februar 2021, er der ca. 77 mio.kr. i kassen. Det er en forbedring i dag-til-dag likviditeten på over 140 mio. kr.! Det er klart, at optagelse af lån udgør en mindre del af denne forbedring, men hovedparten af årsagen skyldes, at der er opnået en bedre balance i driftsøkonomien og tilbageholdenhed helt generelt. Der er tillige gennemført en bedre opfølgning og styring af økonomien.

AOTV har taget mange beslutninger for at opnå denne markante forbedring og stabilisering af kommunens økonomi, og vi er glade for, at det er lykkedes uden massive afskedigelser og mange massive nedskæringer i servicen.

Fra krise til levedygtig

En ting er, at økonomien er kommet på ret køl, men er det nok for at være levedygtig? Ja – helt sikkert på kort bane. Fin likviditet, driftsoverskud på ca. 36 mio.kr. og en stærkt forbedret økonomistyring sikrer kommunens levedygtighed på kort sigt. På længere sigt skal vi endnu tættere på i vores økonomistyring; vi skal have likviditet nok til at investere i initiativer, der hjælper borgere med behov så tidligt som muligt; vi skal være skarpere til at identificere negativ udvikling i omkostningerne. Der er masser af initiativer, der skal gennemføres for at sikre levedygtighed på lang sigt. Det vil jeg uddybe nærmere i næste uge.

Er vi så tilfredse?

Nej – men vi er godt på vej. AOTV har i samarbejde med direktionen og forvaltningen leveret en række forandringer i økonomistyringen, og på meget kort tid er det lykkedes at gå fra at være en kriseramt kommune til at være en levedygtig kommune. Jeg er godt klar over, at skoler, institutioner og ældre har fået reduceret servicen på kort sigt. Det har været uundgåeligt i forbindelse med konsekvenserne af Corona-epidemien. Det skal vi i fremtiden have rettet op på.

Med udgangspunkt i en fortsat effektiv økonomistyring og relevante investeringer i medarbejdere og teknologi skal vi bevise over for borgerne, at Dragør Kommune i kraft af sin størrelse formår at levere på tværs af fagområder. Vi skal vise, at lidenhed også er en styrke, når vi styrer økonomien og reagerer hurtigt, når tingene udvikler sig negativt.

Har du spørgsmål til Dragør Kommunes økonomi, er du velkommen til at kontakte mig på peterl@dragoer.dk .

Med venlig hilsen

Peter Læssøe
1. viceborgmester
Medlem af kommunalbestyrelsen for Liste T