AOTV har igangsat første fase ud af tre om ”Ombygning af Dragør Havn”. En kort indflyvning på hele projektet: Første fase indeholder en række tiltag, som fokuserer på grundlæggende ændringer i forhold til Østmolen, som tætnes og forhøjes og fremover kommer til at fungere som havnepromenade og kaj. Desuden gennemføres oprensning af lystbådehavnen og etablering af nye bådepladser. Anden fase vil være at gennemgrave Sandtangen og etablere en indsejling til Ny Havn, uddybe Færgehavnen og etablere flere bådpladser alt efter behov. Tredje fase vil være at etablere sammenhæng mellem Færgehavnen og Gamle Havn og dermed opnå en synergi i forhold til funktionerne i havnebassinerne.

Hvorfor faseinddele havneudviklingen?
Havneudvikling er kostbart. Der skal mange forundersøgelser til, og miljøgodkendelserne skal være på plads. Det tager desværre mere tid, end mange af os kunne ønske os. I AOTV er vi af den holdning, at vi ikke skal lave noget halvt, men satse på en løsning, som er økonomisk overskuelig samtidig med at den giver bedre vilkår for sejlere, gæstesejlere, borgere og turister. Fase 1 giver dette til fulde. Desuden er der det mere usynlige: havneudviklingen skal kunne spille sammen med den kommende kyst- og klimasikring af byen og landskabet.

Fase 1: Den nødvendige udvikling af Ny Havn
Ny Havn er ved at slamme til, så der ikke længere er den nødvendige dybde til de bådpladser, der er efterspørgsel på fra vores borgere. Derfor var der i forvejen afsat kr. 10 mio. til nødvendig genopretning af Ny Havn. Oven i dette afsatte AOTV i 2020 kr. 20 mio. til tætning og opbygning af en klimasikret Østmole med plads til en bred havnepromenade. Der giver havnedybde til større både, samt mulighed for mange flere og mere attraktive bådpladser. Investeringen i fase 1 er primært finansieret af brugerne i form af nye bådpladser.

Fase 2: Sammenlægning af Ny Havn med Færgehavnen – med borgerinddragelse
Den gamle færgehavn rummer utvivlsomt et stort potentiale. Lige nu bliver den brugt til bunkring af brændstof, tømning af lystsejlernes holdingtanke, havn for lodseriet samt til en nylig etableret bådudlejning. Men den har potentiale til meget mere. Et stort flertal i kommunalbestyrelsen bestående af AOTV vedtog den 27. maj, ”at der parallelt med fase 1 gennemføres en visionsproces omkring fase 2. Den kan omfatte lukning af indsejlingen til Ny Havn, etablere en forlængelse af Østmolen hen til det nuværende optagningssted ved bådoplægspladsen/grusparkeringen/nuværende indsejling til Forthavnen. Desuden kan der etableres en særskilt ind-/udsejling fra Forthavnen samt en gennemgravning af Sandtangen. Til Fase 2 hyres et arkitektfirma med speciale i havne til at udarbejde et visionsforslag for Dragør Havn med udgangspunkt i eksisterende lokalplan, Tænketankens projekt og A1 Consults ideoplæg (A1 har allerede udarbejdet oplægget til Fase 1). Arkitektfirmaet skal inddrage interesserede borgere i processen vedrørende udarbejdelse af visionsoplægget, og oplægget sendes ud til efterfølgende borgerhøring, så alle relevante perspektiver og idéer medtages i arbejdet med at skabe den bedst mulige langsigtede plan for Dragør Havn.”

Men igen: havneudvikling koster penge, og fase 2 bør først sættes i gang, når/hvis der viser sig at være et behov for de yderligere bådpladser, som udviklingen vil give.

Fase 3: Sammenlægning af havnebassinerne med én fælles indsejling
Fase 1 og 2 skal lægge op til fase 3, som er en sammenlægning af Færgehavnen med Gamle Havn, en ny fælles indsejling, flere bådpladser i Færgehavnen og endelig potentielt en sluseport, som kan lukkes i forbindelse med stormflod. Alt dette skal koordineres med det parallelle udviklingsspor, som ligger i Kyst- og Klimasikringen for Dragør Kommune. Skal den fælles indsejling forsynes med en sluseport? Eller skal der også slusekammer med? Der er mange forudsigelser om klimaændringerne, men stor usikkerhed omkring hastigheden og måden, hvormed de måtte indfinde sig.

Hvorfor får vi ikke gennemgravet Sandtangen nu?
Det var på AOTV’s ønskeliste at få Sandtangen gennemgravet, og det kunne vi godt gøre, da den ikke er kostbar. Men da sammenbindingen af den sydlige del af Østmolen med området ved Dragør Fort og stedet for bådoptagning koster kassen, så den må vente til fase 2. Hvis vi gennemgraver nu, vil vi forhindre, at der bliver offentlig adgang til den 400 meget lange Østmole. Denne forventer vi bliver en fin ny og brev havnepromenade, som også skal give andre end sejlere glæde af havneudviklingen. På Østmolen bliver der plads til at promenere med ægtefællen/kæresten/børnene/forældrene/vennerne, og det er allerede blevet et attraktivt sted for lystfiskere. Endvidere er der et stort potentiale for badning – stranden er fin, og vandet har god dybde. Med de nære muligheder for lystfiskeri og badning bliver Dragør Havn bare rigtig meget mere attraktiv at besøge for sejlende turister. Helt tæt på et attraktivt bymiljø med indkøbsmuligheder, restauranter, cafeer, museer – og bademuligheder.

Hvorfor ikke spare op til udviklingen først?
Der er lang venteliste på en bådplads i Dragør lige nu. Og de nye pladslejere kan finansiere udviklingen af fase 1. Havneudviklingen er ikke forbeholdt sejlerne. Vi får som tilgift en fin havnepromenade for hele Dragør Kommunes befolkning. Hvis vi hvert år lagde 1,3 millioner i sparebøssen ville vi kunne gå i gang om 15 år. Men hvor skulle sejlerne lægge deres både i mellemtiden? Det er lidt den samme diskussion, man kan have om finansiering af sit hus. Hvor mange sparer alle pengene op til et hus, som de først kan købe, når de når pensionsalderen? Skal vi indrette børneværelserne til, når børnebørnene er flyttet hjemmefra? Det giver ingen mening. Der skal være balance i tingene.

Start af anlægsarbejdet til fase 1
Med alle de undersøgelser og miljøgodkendelser, der skal til, går der 1 ½ år, før vi kan gå i gang med anlægsarbejdet på fase 1. Det sker efter planen i januar 2023, og der er vi rigtig mange, der glæder os til. Havneprojektet er ikke en gældsætning af kommunen, men en meningsfuld investering i fremtiden.

Ebbe Kyrø – Medlem af kommunalbestyrelsen for Liste T
Medlem af Økonomiudvalget og By-, Erhverv- og Planudvalget
Formand for §17 stk. 4-udvalget om Klima- og Kystsikring samt havneudvikling

Et billede, der indeholder himmel, vand, udendørs, person

Automatisk genereret beskrivelse

Der er plads til forbedringer, mener Ebbe Kyrø. Hvis havnen skal kunne bruges – også i fremtiden – skal moler tætnes og bassinet uddybes.

Et billede, der indeholder himmel, udendørs, vand, natur

Automatisk genereret beskrivelse

Der kan blive plads til mange af de sejlere, som vi har på venteliste, siger kommunalbestyrelsesmedlem Ebbe Kyrø.

Et billede, der indeholder vand, udendørs, himmel, ocean

Automatisk genereret beskrivelse

Havnen er ikke blot for sejlere. Den er for alle. En ny havnepromenade på Østmolen vil give lystfiskere, badende og promenerede meget bedre vilkår.